Regulamin sklepu | Jackdaw - Doskonała Świeżo Palona Kawa

Regulamin sklepu internetowego jackdaw.pl

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem jackdaw.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Coffee Trade Jacek Barbara, NIP: 6921740309, z siedzibą w Lubinie, ul. Jastrzębia 6, 59-300 Lubin (zwany dalej Prowadzącym Sklep)
 2. Biuro Obsługi znajduje się w Lubinie, ul. Jastrzębia 6, 59-300 Lubin tel. 514 – 350 - 629, e-mail: biuro@jackdaw.pl
 3. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.
 4. Regulamin określa zasady i warunki na jakich przebiegać będzie sprzedaż przez Prowadzącego Sklep, za pośrednictwem Internetu poprzez Sklep.
 5. Sprzedaż przeprowadzana jest za pośrednictwem Internetu na zasadach umowy na odległość, pomiędzy osobą składającą zamówienie (zwaną dalej Klientem), a Prowadzącym Sklep.
 6. Każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 7. Poprzez złożenie zamówienia Klient potwierdza znajomość Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego warunki.
 8. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

§2

ZASADY ZAKUPÓW

 1. Wszystkie ceny przedstawione w Sklepie są cenami podanymi w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 2. Podane w Sklepie ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy na zasadach określonych w ust. 13 pokrywa Klient.
 3. Zakup produktu wymaga podania przez Klienta:
  1. imienia i nazwiska,
  2. 2adresu e-mail,
  3. numeru telefonu kontaktowego,
  4. adresu (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj).
 4. W przypadku adresu dostawy odmiennego od adresu wskazanego w ust. 3 pkt. 4 wymagane jest również podanie adresu dostawy.
 5. Prowadzący Sklep wystawia do zamówienia paragon lub fakturę VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, jest podanie przez Klienta poprawnych danych identyfikujących podmiot wraz z numerem identyfikacji podatkowej.
 6. Klient upoważnia Prowadzącego Sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz akceptuję przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 7. Za moment złożenia przez Klienta zamówienia przyjmuje się moment spełnienia wszystkich następujących warunków:
  1. Dla zamówień ze sposobem płatności „za pobraniem”: złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu rozumiane, jako wybór produktów i potwierdzenie wyboru za pośrednictwem mechanizmów informatycznych Sklepu.
  2. Dla pozostałych zamówień:
   1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu rozumiane, jako wybór produktów i potwierdzenie wyboru za pośrednictwem mechanizmów informatycznych Sklepu
   2. Opłacenie zamówienia, przez które rozumie się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Prowadzącego Sklep lub otrzymanie przez Prowadzącego Sklep potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku elektronicznych systemów transakcyjnych, obejmujących całą kwotę wynikającą z ceny sprzedaży i kosztów dostawy.
 8. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Prowadzącego Sklep dostępności zamówionego produktu, które odbywa się poprzez przesłanie informacji o przyjęciu zamówienia.
 9. Niekompletne Zamówienie, które nie zostało opłacone zgodnie z definicją wskazaną w ust. 7 zostaje anulowane po upływie 7 dni od dnia następnego po dniu złożenia niekompletnego zamówienia.
 10. W przypadku braku odbioru zamówienia realizowanego w sposób określony ust. 7 Prowadzący Sklep traktuje to zdarzenie jako odstąpienie od umowy. Prowadzący Sklep zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień dla Klienta.
 11. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części w przypadku jeśli zamówiony produkt jest niedostępny. Prowadzący Sklep zobowiązuje się poinformować o zaistniałej sytuacji Klienta.
 12. Zamówienie zostanie wysłane przez Prowadzącego Sklep na adres wskazany przez Klienta podczas zamawiania produktu w Sklepie w ciągu 3 dni od wypełnienia warunków określonych w ust. 7, chyba że w opisie produktu zaznaczono inny termin.
 13. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Sklepie podczas zatwierdzania dokonanego wyboru produktów.
 14. Dostawa zamówienia realizowana jest przez firmę kurierską wybraną podczas realizacji zamówienia.
 15. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub uniemożliwienie realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności opóźnienia w realizacji operacji bankowych bądź wadliwego sposobu świadczenia usług przez dostawcę zamówienia.
 16. Prowadzący Sklep dokłada starań, aby zdjęcia produktów znajdujących się w Sklepie przedstawiały rzeczywisty wygląd produktu. Prowadzący Sklep zastrzega, że nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za różnice pomiędzy faktycznym wyglądem produktu, a jego zdjęciem, w szczególności wynikających z ustawień monitora lub wyświetlacza, którego używa Klient.

§3

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE

 1. Dane osobowe Klienta podawane podczas procesu zamawiania produktów w Sklepie są przetwarzane przez Prowadzącego Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient, składając zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych
 2. podmiotom odpowiadającym za dostarczenie zamówienia oraz podmiotom obsługującym Prowadzącego Sklep. Dane te są przekazywane wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Prowadzący Sklep.
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Prowadzący Sklep pobiera i wykorzystuje następujące informacje na temat Klienta:
  1. Adres IP,
  2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i ust. 2
 7. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego adresu dostawy.
 8. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli Klient podał błędne, niepełne lub nieprawdziwe daneKlient korzystając ze Sklepu zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności klientów. W celach statystycznych oraz w celu podwyższania jakości obsługi świadczonej przez Sklep.
 9. Prowadzący Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
 10. Prowadzący Sklep informuje jednak, że nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies określa Polityka prywatności, dostępna w Sklepie.
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. Przelew lub płatność kartą za pośrednictem Przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  2. Przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu. Numer rachunku bankowego Coffee Trade Jacek Barbara, Ul. Jastrzębia 6, 59-300 Lubin nr: 24 1870 1045 2083 1027 4308 0001.
  3. Płatność przy odbiorze towaru dla przesyłek za pobraniem.

§4

ZWROTY

 1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wydania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych w Sklepie. Dowodem zakupu produktów jest paragon lub faktura VAT.
 3. Za wszelkie uszkodzenia zakupionych produktów lub ich opakowań odpowiada Klient.
 4. Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia, zwrócić zakupione produkty w stanie niezmienionym. Zwrot produktów odbywa się na koszt Prowadzącego Sklep.
 5. Klient w momencie zwrotu, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich produktów gratisowych lub zakupionych w preferencyjnej cenie, których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanych produktów.
 6. Zwracane produkty należy dostarczyć na adres Biuro Obsługi.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. W przypadku przyjęcia zwrotu Prowadzący Sklep dokona zwrotu opłaty za zamówienie:
  1. w przypadku płatności przelewem na numer rachunku bankowego, z którego Klient dokonał płatności,
  2. w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów transakcyjnych tym samym kanałem płatności,
  3. w przypadku płatności gotówką na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.
 9. Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem opłaty za zamówienie do chwili otrzymania z powrotem wszystkich produktów zakupionych w Sklepie lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania.

§5

REKLAMACJE

 1. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia produktu pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.
 2. W przypadku stwierdzenia w momencie odebrania zamówienia uszkodzenia produktów należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony produkt odesłać do Prowadzącego Sklep za pośrednictwem kuriera albo odmówić przyjęcia przesyłki widocznie uszkodzonej.
 3. Klient ma prawo reklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu oraz niezgodności otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem.
 4. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi dostarczenie na adres Biuro Obsługi dowodu zakupu produktów, którym jest paragon lub faktura VAT, wypełnionego formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz wadliwego produktu.
 5. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. skutek podania błędnych danych przez Klienta
  2. skutek nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz oprogramowania używanych podczas składania zamówienia przez Klienta
  3. uszkodzenie produktu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia do Prowadzącego Sklep reklamowanego produktu.
 7. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony lub niepełnowartościowy produkt zostanie w pierwszej kolejności wymieniony na produkt pełnowartościowy. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe Prowadzący Sklep zwróci uiszczoną kwotę za reklamowany produkt lub zaproponuje Klientowi inny, dostępny w Sklepie produkt o identycznej lub wyższej cenie.
 8. Do zwrotu uiszczonej kwoty, o której mowa w ust. 7 stosuje się wprost postanowienia §4 ust. 8.
 9. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Prowadzącego Sklep reklamacji zamówionych produktów pokrywa Prowadzący Sklep.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Prowadzącego Sklep po poinformowaniu Klientów w Sklepie oraz zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.